Samtycke

Hälso- och sjukvårdspersonal - samtycke till kommunikation

För att vi skall kunna skicka ut nyhetsbrev och i övrigt kommunicera med dig ber vi om ditt samtycke.

till behandlingen av mina personuppgifter för att ta emot (via e-post, SMS, webbaserad / online kommunikation, brev, icke-automatiserade telefonsamtal och kommunikation via sociala nätverk) kommunikation från Arvelle om dess produkter och aktiviteter, inklusive inbjudningar att delta vid möten, kongresser eller medicinska-vetenskapliga möten i enlighet med punkt 2 i integritetspolicyn.
till behandlingen av mina personuppgifter för marknadsundersökningar och undersökningar (genomförs personligen, via e-post, SMS, webbaserade / onlineplattformar, pappersutskick, icke-automatiserade telefonsamtal och sociala nätverk) av eller på uppdrag av Arvelle om dess produkter, tjänster och aktiviteter i enlighet med punkt 2 i integritetspolicyn.

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i för att vi ska kunna ta emot ditt meddelande.

Genom att fylla i detta formulär bekräftar jag att jag läst och förstått innehållet i Arvelles integritetspolicy gällande hur mina personliga data hanteras. Samtycke ges frivilligt och påverkar inte i övrigt mina rättigheter. I enlighet med integritetspolicyn kan jag när som helst återkalla mitt samtycke.

Integritetsmeddelande för vårdpersonal

Senast uppdaterad den 7 maj 2021

Arvelle Therapeutics Sweden (516412-2714), en filial till Arvelle Therapeutics Netherlands B.V., ett företag i Angelini Pharma Group (nedan kallat ”Arvelle” eller ”personuppgiftsansvarig”), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (allmän dataskyddsförordning, nedan kallad ”GDPR”), ger dig följande information om behandlingen av dina personuppgifter, i din egenskap av vårdpersonal.

1. Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Arvelle, med säte Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, Sverige, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som beskrivs i detta integritetsmeddelande. Arvelle har utsett ett dataskyddsombud (”DPO”) som kan kontaktas direkt på dataprivacy@arvelletx.com.

2. Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR och andra tillämpliga lagar på ett rättvist, lagligt och öppet sätt för de ändamål som anges nedan och i enlighet med följande förutsättningar för laglighet (rättsliga grunder för behandlingen).

Ändamålet med behandlingenRättslig grund för behandlingen
a) Genomföra och hantera besök av företagsrepresentanter på kliniker, läkarmottagningar och sjukhus där du bedriver din yrkesverksamhet, i enlighet med din verksamhet, dina intressen, behov, preferenser och din interaktion med oss (”besök av företagsrepresentanter”).Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål grundar sig på den personuppgiftsansvarigas berättigade intresse (art. 6.1.f, GDPR) av att genomföra besök av företagsrepresentanter i enlighet med lokala bestämmelser om efterlevnad. På din begäran kan den personuppgiftsansvariga förse dig med information om den bedömning av berättigat intresse som den personuppgiftsansvariga gör. Du kan när som helst utöva din rätt att invända mot denna aktivitet genom att meddela den personuppgiftsansvariga via de kontaktuppgifter som anges ovan.
b) Kommunikation på distans (e-post, sms, webbaserad/onlinekommunikation, papperspost och icke-automatiska telefonsamtal, kommunikation via sociala nätverk), inklusive inbjudningar att delta i medicinska-vetenskapliga möten, som är anpassade efter dina aktiviteter, intressen, behov, preferenser och din interaktion med oss (”virtuell kommunikation”).Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål kräver ditt samtycke (art. 6.1.a, GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att använda länken i slutet av varje e-postmeddelande och sms-meddelande eller genom att kontakta den personuppgiftsansvariga via de kontaktuppgifter som anges ovan.
c) Genomförande av marknadsundersökningar och enkäter om den personuppgiftsansvarigas produkter, tjänster och verksamhet (som kommuniceras eller genomförs personligen, via e-post, sms, webbaserade/onlineplattformar, pappersutskick, icke-automatiska telefonsamtal och sociala nätverk) (”marknadsundersökningar och enkäter”).Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål kräver ditt samtycke (art. 6.1.a, GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att använda länken i slutet av varje e-postmeddelande och sms-meddelande eller genom att kontakta den personuppgiftsansvariga via de kontaktuppgifter som anges ovan.
d) Korrekt och fullständig behandling av din begäran (t.ex. en begäran om information eller hjälp, en spontan begäran om medicinsk information eller en begäran om att få gratisprover av läkemedelsprodukter) (”hantering av dina begäranden”).Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalet (här avses ett ”rättsförhållande” som upprättas mellan dig och den personuppgiftsansvariga efter en eventuell begäran från dig) (art. 6.1.b, GDPR).
e) Korrekt och fullständig behandling av ditt eventuella deltagande i medicinska-vetenskapliga möten som anordnas av den personuppgiftsansvariga (som hålls personligen eller på distans/online) (”hantering av medicinska-vetenskapliga möten”).Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål är nödvändig för att genomföra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalet (korrekt och fullständig hantering av ditt deltagande i medicinska-vetenskapliga möten som anordnas av den personuppgiftsansvariga) (art. 6.1.b, GDPR).
f) Korrekt och fullständig hantering av rapporter om läkemedelsövervakning (”läkemedelsövervakning”).Behandlingen av dina personuppgifter i detta syfte är en rättslig skyldighet (art. 6.1.c, GDPR).
g) Uppfyllande av rättsliga skyldigheter av administrativ/redovisningsmässig/skattemässig karaktär, inklusive skyldigheten att dokumentera din bekräftelse av detta meddelande och eventuella samtycken som du har gett (”administrativa/redovisningsmässiga/skattemässiga skyldigheter”).Behandlingen av dina personuppgifter i detta syfte är en rättslig skyldighet (art. 6.1.c, GDPR).
h) Korrekt och fullständig hantering av din registrering till den del av Arvelles webbplatser som kräver registrering (”medlemssidorna”) och din användning av det innehåll och de tjänster som är reserverade för registrerade användare (”registrering till medlemssidorna och användning av relaterat innehåll och relaterade tjänster”).Behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål är nödvändig för att genomföra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalet (hänvisning görs till avtalsvillkoren som reglerar registrering på medlemssidor och användning av tillhörande innehåll och tjänster) (art. 6.1.b, GDPR).

3. Profilering

Vi baserar våra besök av företagsrepresentanter och vår virtuell kommunikation (ändamål i enlighet med i punkt 2.a och b) på en analys av dina uppgifter om intressen, behov, preferenser, aktiviteter och din interaktion med oss (detta kallas ”profilering”).

Vi anser att profilering ger ett mervärde till vår relation med dig, eftersom det gör det möjligt för oss att besöka dig och skicka eller visa dig kommunikation och innehåll baserat på din profil och som därför kan vara av större intresse, vara mer användbar eller uppskattas mer av dig.

De uppgifter som vi använder för profilering är i synnerhet: yrkeskvalifikationer, yrkesordning, specialisering, examensår, födelsedatum, eventuell befattning på sjukhus och polikliniker, uppgifter om besök av företagsrepresentanter och visat intresse, information som du frivilligt har lämnat, svar som du har lämnat direkt till representanten eller genom att fylla i särskilda frågeformulär, t.ex. område av största intresse eller huvudsaklig yrkesverksamhet, bedömning av den personuppgiftsansvarigas produkter inom ramen för behandlingsval, svar som du har lämnat under marknadsundersökningar och undersökningar som genomförts om våra produkter, tjänster och aktiviteter, din åsikt om oss och våra produkter, tjänster och verksamheter, deltagande i våra evenemang, interaktion med vår kommunikation och vårt innehåll, information om användningen av det innehåll och de tjänster som finns på Arvelles webbplatser och webbplattformar.

Vi använder olika verktyg för att samla in och bearbeta denna information, inklusive analys- och profilcookies samt liknande spårningstekniker (t.ex. spårpixlar). De uppgifter som samlas in med hjälp av denna teknik omfattar: IP-adress, information om den använda enheten och uppgifter som erhålls genom den webbläsare eller enhet som används (som unik identifierare av enheten och operativsystemet), information om beteendet vid surfning på webben eller användning av digitalt innehåll och digitala tjänster, samt statistiska uppgifter.

För detaljerad information om användningen av cookies och liknande spårnings- och analystekniker på Arvelles specifika webbplattformar och webbplatser och för att ge samtycke till användningen av dem, se den specifika ”cookiepolicyn” som finns på Arvelles specifika webbplatser och webbplattformar.

4. Kategorier av uppgifter som behandlas

Den personuppgiftsansvariga kommer att behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • För- och efternamn, yrke, status (dvs. om du har upphört med din yrkesverksamhet eller inte), OneKey ID (dvs. identifieringskod som används i databasen för IQVIA Commercial GmbH & Co. KG och dess dotterbolag, se punkt 5 nedan)
 • Uppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna identifieras korrekt som vårdpersonal, särskilt verifieringsinformation som yrke, specialisering, enhet/struktur, företagsadress och telefonnummer
 • Om du är en registrerad användare, ditt användarnamn och lösenord för att få tillgång till medlemssidorna, samt de uppgifter som är nödvändiga eller kopplade till användningen av specifikt innehåll och tjänster som finns på medlemssidorna, till exempel specialisering, om du är utbildar dig till specialist och den relevanta specialiteten, personuppgifter som du har delat med dig av på medlemssidorna
 • Kontaktuppgifter, t.ex. e-post, telefonnummer och postadress till den klinik, läkarmottagning eller sjukhusmiljö där du utövar ditt yrke
 • Uppgifter om intressen, behov, preferenser, aktiviteter och interaktion med oss (ändamål i enlighet med punkt 2.a och b) (för en detaljerad lista över uppgifter som används för ”profilering”, se punkt 3 ovan)
 • Alla personuppgifter som du kan ha lämnat under marknadsundersökningar och enkäter (för det ändamål som anges i punkt 2.c)
 • Personuppgifter som du använder för en begäran (särskilt namn och efternamn, postadress eller e-postadress) och andra personuppgifter som du kan ha lämnat i ditt meddelande eller som kan vara nödvändiga för att hantera din begäran (ändamål i enlighet med punkt 2.d)
 • Identifieringsuppgifter, såsom uppgifter i identitetshandlingen (identitetshandlingens nummer, födelseort och födelsedatum, bostadsadress, foto etc.) om du deltar i medicinska-vetenskapliga möten som anordnas av den personuppgiftsansvariga (ändamål i enlighet med punkt 2.e), samt en bild av din underskrift som fästs längst ned i detta integritetsmeddelande för att dokumentera att du läst det och att du gett ditt samtycke (ändamål i enlighet med punkt 2.g)
 • Alla andra uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla rättsliga skyldigheter (ändamål i enlighet med punkt 2.f och g), t.ex. momsregistreringsnummer.

5. Uppgifternas källa

Dina personuppgifter kommer att inhämtas av den personuppgiftsansvariga enligt följande:

 • Direkt från dig och genom din interaktion med oss
 • Från källor som är tillgängliga för allmänheten (särskilt yrkesregister)
 • Från privata databaser hos tredje part, i synnerhet hos företaget IQVIA Commercial GmbH & Co. KG och dess dotterbolag (vars integritetsmeddelande kan läsas på följande webbsida https://www.iqvia.com/about-us/privacy/privacy-policy)
 • Från officiella webbplatser som tillhör dig eller de kliniker och sjukhus där du utövar ditt yrke
 • Från sociala nätverk där du har registrerat dig och publicerat offentligt tillgängligt arbetsrelaterat innehåll i enlighet med det relevanta sociala nätverkets integritetspolicy.
 • Från tredje part (särskilt från dina kollegor eller från de kliniker och sjukhus där du utövar ditt yrke).

6. Tillhandahållande av personuppgifter

Tillhandahållandet av dina personuppgifter för besök av företagsrepresentanter (ändamål i enlighet med punkt 2, punkt a) är frivilligt: om du inte tillhandahåller uppgifterna eller motsätter dig behandlingen av dem skulle det göra det omöjligt för dig att få besök av företagsrepresentanter från den personuppgiftsansvariga på de kliniker, läkarmottagningar och sjukhusanläggningar där du utövar din yrkesverksamhet, baserat på profilering.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter för virtuell kommunikation (ändamål i enlighet med punkt 2.b) är frivilligt: om du inte tillhandahåller uppgifterna blir det omöjligt för dig att ta emot virtuell kommunikation från den personuppgiftsansvariga (e-post, sms, webbaserad kommunikation/onlinekommunikation, papperspost, icke-automatiska telefonsamtal och kommunikation via sociala nätverk), inklusive inbjudningar att delta, medicinska-vetenskapliga möten, baserat på profilering.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter för marknadsundersökningar och enkäter (ändamål enligt punkt 2.c) är frivilligt: om du inte lämnar uppgifterna är det omöjligt för dig att delta i marknadsundersökningar och enkäter om den personuppgiftsansvarigas produkter, tjänster och aktiviteter och att uttrycka din åsikt om dem.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter för behandling av dina begäranden (ändamål i enlighet med punkt 2.d) är ett nödvändigt krav för att den personuppgiftsansvariga ska kunna besvara din förfrågan: om du inte tillhandahåller uppgifterna är det omöjligt för dig att få din begäran tillgodosedd (i synnerhet att få ett svar på en förfrågan om information eller den hjälp du önskar, en spontan begäran om medicinsk information eller en förfrågan om gratisprover av läkemedelsprodukter).

Tillhandahållandet av dina personuppgifter för att hantera medicinska-vetenskapliga möten (ändamål i enlighet med punkt 2.e) är en avtalsförpliktelse: om du inte tillhandahåller dina personuppgifter är det omöjligt för dig att delta i medicinska-vetenskapliga möten som anordnas av den personuppgiftsansvariga (som äger rum personligen eller på distans/online).

Tillhandahållandet av dina personuppgifter för läkemedelsövervakning (ändamål i enlighet med punkt 2.f) och för att uppfylla administrativa/redovisnings-/skattefrågor (ändamål i enlighet med punkt 2.g) är obligatoriskt eftersom det bygger på rättsliga bestämmelser.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter för att registrera dig på medlemssidorna och använda det relaterade innehållet och tjänsterna (ändamål i enlighet med punkt 2.h) är en avtalsförpliktelse: om du inte tillhandahåller dessa uppgifter blir det omöjligt för dig att registrera dig på medlemssidorna och använda det innehåll och de tjänster som är reserverade för registrerade användare.

7. Kategorier av mottagare av personuppgifter

För de ändamål som anges ovan (punkt 2) kan dina personuppgifter delas med eller överföras

 • till personer som av den personuppgiftsansvariga har fått tillstånd att utföra behandling av personuppgifter (personal eller medarbetare hos den personuppgiftsansvariga)
 • till de personuppgiftsbiträden som utsetts av den personuppgiftsansvariga (för alla ändamål: leverantörer av dator-, teknik- och telematiktjänster, inklusive lagring och hantering av uppgifter, tekniska säkerhetsåtgärder och teknisk infrastruktur, för administrativa/redovisnings-/skattefrågor: leverantörer av tjänster för hantering och lagring av skatte- och redovisningsdokumentation, för besök av företagsrepresentanter, för virtuell kommunikation och för marknadsundersökningar: företag som utför marknadsundersökningar och marknadsföringsaktiviteter, företag som specialiserat sig på dataanalys, för hantering av medicinska-vetenskapliga möten: företag som organiserar evenemang)
 • till andra registeransvariga (för läkemedelsövervakning: nationella och europeiska medicinska och farmaceutiska organ, andra läkemedelsföretag, inklusive företag i Angelini Pharma-koncernen, som är knutna till den personuppgiftsansvariga genom licens- och distributionsavtal för läkemedelsprodukter eller vid överföring av försäljningstillstånd för den farmakologiska produkten, för hantering av dina förfrågningar: kurirer och fraktföretag, för hantering av medicinska-vetenskapliga möten: resebyråer, transportföretag som flygbolag, järnvägar osv, hotell, konferens- och kongresscenter, bankoperatörer, för administrativa/redovisnings-/skattefrågor: registrerade och sakkunniga revisorer, för distanskommunikation: leverantörer av telekommunikations- och webbaserade/onlinekommunikationstjänster, sociala nätverk). Varje sådan personuppgiftsansvarig kommer att informera dig separat om sin behandling av dina personuppgifter.

 

Dina personuppgifter kan också överföras i enlighet med lagen till skattemyndigheter, polisen och rättsliga och administrativa myndigheter för att bedöma och lagföra brott, förebygga och skydda mot hot mot den allmänna säkerheten, för att göra det möjligt för den personuppgiftsansvariga att fastställa, utöva eller försvara en rättighet i domstol, samt av andra skäl som rör skyddet av andras rättigheter och friheter.

8. Uppgifternas lagringsperiod

Vi lagrar dina personuppgifter under en begränsad tidsperiod, som varierar beroende på syftet med behandlingen. Efter denna period kommer dina uppgifter att raderas permanent eller under alla omständigheter göras anonyma på ett oåterkalleligt sätt.

Dina personuppgifter kommer att lagras i enlighet med de villkor och kriterier som anges nedan:

 • för besök av företagsrepresentanter (ändamål i enlighet med punkt 2.a), fram till dess att du utövar din rätt att göra invändningar, vilket du när som helst kan göra genom att kontakta den personuppgiftsansvarige, och under alla omständigheter under en period på högst 2 (två) år från det senaste besöket eller fram till dess att vi vet att du inte längre arbetar inom hälso- och sjukvården
 • för virtuell kommunikation (ändamål i enlighet med punkt 2.b), fram tills du återkallar ditt samtycke eller utövar din rätt att invända, vilket kan göras när som helst genom att använda länken i slutet av varje e-post- och sms-meddelande eller genom att kontakta den personuppgiftsansvariga, och under alla omständigheter under en period på högst 2 (två) år från det att du gav ditt samtycke eller tills vi vet att du inte längre utövar läkaryrket eller arbetar inom hälso- och sjukvården
 • för marknadsundersökningar och enkäter (ändamål i enlighet med punkt 2.c) tills du återkallar ditt samtycke eller utövar din rätt att göra invändningar, vilket kan ske när som helst genom att använda länken i slutet av varje e-post- och sms-meddelande eller genom att kontakta den personuppgiftsansvariga, och under alla omständigheter under en period på högst 2 (två) år från det att du gav ditt samtycke
 • för hanteringen av dina förfrågningar (ändamål i enlighet med punkt 2.d) under en period av 2 (två) år från och med den korrekta och fullständiga hanteringen av din förfrågan
 • för hantering av medicinska-vetenskapliga möten (ändamål i enlighet med punkt 2.e) under en period av 7 (sju) år från och med att den medicinska-vetenskapliga möten som organiseras av den personuppgiftsansvariga och som du deltog i avslutades
 • för läkemedelsövervakning (ändamål i enlighet med punkt 2.f) så länge som produkten är godkänd och under minst 10 (tio) år efter det att godkännandet för försäljning har upphört
 • för att fullgöra administrativa/redovisningsmässiga/skattemässiga skyldigheter (ändamål i enlighet med punkt 2.g) under en period på högst 7 (sju) år från slutet av det kalenderår då det administrativa/redovisnings-/skattedokumentet upprättades
 • för att registrera dig på medlemssidorna och använda tillhörande innehåll och tjänster (ändamål i enlighet med punkt 2.h), om du är en registrerad användare, fram till dess (i) att ditt konto raderas, vilket du när som helst kan begära genom att kontakta den personuppgiftsansvariga, eller fram till dess (ii) att du inte längre uppfyller de subjektiva krav som ställs för att använda tjänsten (medlemssidorna), och under alla omständigheter fram till dess (iii) att den personuppgiftsansvariga inte längre erbjuder tjänsten (medlemssidorna). Under registreringen behöver du verifiera dina kvalifikationer som vårdpersonal inom 30 (trettio) dagar. Om du inte lyckas slutföra verifieringen under denna tidsperiod kommer dina personuppgifter att raderas från våra databaser och din begäran om registrering anses misslyckats.

Av tekniska skäl kommer behandlingen av dina personuppgifter att upphöra och de kommer att raderas eller anonymiseras inom 30 (trettio) dagar från den tidpunkt som anges ovan.

Detta påverkar inte de fall där lagring under en senare period krävs för en eventuell rättstvist, på begäran från behöriga myndigheter eller i enlighet med tillämplig lagstiftning.

9. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Dina personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför Europeiska unionen (”EU”) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) som erbjuder en adekvat nivå av dataskydd, enligt specifika beslut av Europeiska kommissionen (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

Överföringen av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES och som inte säkerställer adekvata skyddsnivåer kommer endast att ske efter att den personuppgiftsansvariga och mottagaren av uppgifterna har ingått särskilda avtal som innehåller skyddsklausuler och lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, så kallade ”standardavtalsklausuler”, som också har godkänts av EU-kommissionen, eller om överföringen är nödvändig för att ingå och fullfölja ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvariga eller för att hantera dina förfrågningar.

10. Den registrerades rättigheter

Den registrerade, dvs. du, kan i samband med behandlingen av de uppgifter som beskrivs här utöva de rättigheter som föreskrivs i den tillämpliga lagstiftningen om skydd av personuppgifter, inklusive följande rättigheter:

 • rätt att få bekräftelse av att personuppgifter som rör dig behandlas eller inte och, om så är fallet, få tillgång till uppgifterna och tillhörande information (särskilt ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter som behandlas, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka uppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, lagringsperioden för uppgifterna eller kriteriet för att fastställa den, rätten att korrigera eller radera uppgifterna eller att begränsa eller invända mot behandlingen), rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, rätten att få veta uppgifternas ursprung, om automatiserat beslutsfattande förekommer, inklusive profilering och, i sådana fall, grundlig information om den logik som används och betydelsen och de förväntade konsekvenserna av en sådan behandling för den registrerade, lämpliga skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter utanför EU/EES samt en kopia av sådana personuppgifter, förutsatt att detta inte skadar andras rättigheter och friheter (rätt till tillgång)
 • rätt att få dina personuppgifter korrigerade, dvs. rättade, ändrade eller uppdaterade om de är felaktiga eller inte längre korrekta och komplettera ofullständiga personuppgifter, även genom att tillhandahålla en kompletterande förklaring (rätt till rättelse)
 • rätt att begära att dina personuppgifter raderas när i) de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades, ii) de har behandlats olagligt, iii) de måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller slutligen iv) du har motsatt dig behandlingen av dem (se nedan ”rätt att göra invändningar”) och det inte finns något övervägande berättigat skäl som gör att den personuppgiftsansvariga kan fortsätta med behandlingen i vilket fall som helst (rätt att bli bortglömd). Uppgifterna får inte tas bort om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att fastställa, utöva eller försvara en rättighet i domstol
 • rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, dvs. att den personuppgiftsansvariga behåller dessa uppgifter utan att kunna använda dem. Denna rättighet kan endast utövas när i) du bestrider att dina personuppgifter är korrekta, under den period som krävs för att den personuppgiftsansvariga ska kunna kontrollera att uppgifterna är korrekta, ii) behandlingen av uppgifterna är olaglig och du begär att användningen av dem ska begränsas i stället för att raderas, iii) om personuppgifterna, även om den personuppgiftsansvariga inte längre behöver dem för behandlingens ändamål, är nödvändiga för att du ska kunna fastställa, utöva eller försvara en rättighet i domstol eller iv) du har invänt mot behandlingen av dem (se nedan ”rätt att göra invändningar”), i avvaktan på att en kontroll av om den personuppgiftsansvarigas berättigade skäl har företräde framför den registrerades (”rätt till begränsning”)
 • rätt att få dina personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller ett avtal i ett standardformat från den personuppgiftsansvariga, samt att få dem, när det är tekniskt möjligt, överförda direkt till en tredje part som du har angett (rätt till dataportabilitet)
 • rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, om du tidigare har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter, utan att det påverkar lagligheten i den behandling som grundar sig på samtycket innan det återkallas. Du kan återkalla ditt samtycke genom att använda länken i slutet av varje e-postmeddelande och sms-meddelande eller genom att kontakta den personuppgiftsansvarige (återkallande av samtycke).

Dessutom har du som registrerad rätt att göra invändningar:

 • när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i samband med personligt anpassad medicinsk / vetenskapligt baserad information under möten, virtuell kommunikation samt marknadsundersökningar och enkäter Om Arvelle inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades integritetsintresse, kommer Arvelle inte längre att behandla uppgifterna. Om den registrerade motsätter sig behandling för direktmarknadsföring kommer personuppgifterna inte längre att behandlas för sådana ändamål.

För att utöva dessa rättigheter kan du när som helst kontakta den personuppgiftsansvariga genom att skriva till Arvelle, fysisk adress Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, Sverige eller kontakta DPO på dataprivacy@arvelletx.com.

Om du är en registrerad användare kan du när som helst ändra dina ”integritetsinställningar” (med avseende på ändamålen i enlighet med punkt 2.a, b och c) på medlemssidorna (sektionen ”Preference Center”).

11. Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), för mer information www.imy.se.

Klagomålet kan också lämnas till en annan dataskyddsmyndighet än den svenska, om denna dataskyddsmyndighet finns i den EU-medlemsstat där du har din hemvist eller på den plats där den påstådda överträdelsen ägde rum.

12. Ändringar i detta meddelande

Den ständiga utvecklingen av vår verksamhet kan leda till förändringar vad gäller behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs ovan. Därför kan detta integritetsmeddelande komma att ändras och kompletteras med tiden, vilket också kan vara nödvändigt i samband med ny lagstiftning om skydd av personuppgifter.

I händelse av betydande ändringar av detta meddelande kommer vi att meddela dig om detta.

Contakt

info@arvelletx.se

Östermalmstorg 1 ,
114 42 Stockholm,
Sweden

At Arvelle we work with the highest degree of integrity. If you have come across something that is not right please use the link above to report it.

Vänligen bekräfta att du arbetar inom hälso- och sjukvården

Vår hemsida använder cookies för att skräddarsy din upplevelse och för att förstå hur du och andra besökare använder vår hemsida. För mer information se Cookie Policy

Arbetar du inom press och media? Informationen på denna sida är avsedd för journalister, press och media. Klicka ja för att komma till pressrummet.